Diş Kliniği Açmak: A'dan Z'ye Diş Kliniği Açma Rehberi

Altug Guzeloglu
January 24, 2023
5 dakika
Diş Kliniği Açmak: A'dan Z'ye Diş Kliniği Açma Rehberi

Diş hekimliği fakültesi mezunu olan her yeni diş hekimi, hayatının bir noktasında yeterli bilgi ve birikime sahip olup bir diş kliniği açmayı hedefleyebilir. Yeterli deneyime sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve gerekli sermayeniz de varsa, diş kliniği açmak için gerekli şartları yerine getirmek çok da zor olmayacaktır.  

Diş kliniği açmaya karar verdiniz, peki nereden başlamalısınız?

Öncelikle bulunduğunuz bölgedeki Diş Hekimleri Odasına kayıt olmalısınız. Ardından gerekli belgeler eşliğinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmalısınız. Notere Serbest Meslek Kazanç defteri tasdik ettirmelisiniz. Faaliyete başladıktan sonra bir ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasından vergi levhası almalı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil için bildirim yapmalıdır.

Tabii iş, gerekli evrakları toplamak ve ilgili izinleri almakla da bitmiyor. Bir muayenehane açmanın gerekli fiziki şartlarını da ayrıca sağlamanız gerekiyor.

Diş kliniği açmak için gerekenleri sizin için adım adım anlattık. Gelin birlikte yapmanız gerekenlere göz atalım.

Diş kliniği açma güncel yönetmelik yayınlandı.

Sağlık bakanlığında çalışmaları sürdürülen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik 6 Ekim 2022 tarih ve 31975 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sizin için hukuk departmanımız detaylı bir şekilde bu konuyu inceledi.
Bakınız: Yeni Yönetmelik Kapsamında Diş Kliniklerini Bekleyen Değişiklik ve Yenilikler

Yeni yönetmeliğin TDB tarafından ön incelemesinde aşağıdaki maddeler ön plana çıktı;

 • Poliklinik açılmasında en az iki dişhekiminin ortaklığı gerekli iken yeni düzenlemede en az iki dişhekiminin çalışması şartıyla bir dişhekimi tarafından kurulan şirket tarafından da poliklinik açılabileceği belirtilmiştir.
 • Merkezlerde en fazla %49 oranındaki dişhekimi dışı ortakların varlığı bu Yönetmelikte de sürdürülmüş ancak %51’lik kısmın mutlaka dişhekimi olması sağlanmıştır.
 • Yönetmelikteki en temel değişikliklerden biri sağlık kuruluşlarının açılışının ön izin, ruhsat ve faaliyet izin belgesi olmak üzere üç basamaklı bir sisteme dönüştürülmüş olmasıdır. Buna göre, muayenehane ve polikliniklere il sağlık müdürlüğü tarafından merkez ve hastanelere ise Sağlık Bakanlığı tarafından ön izin ve ruhsat verilecek, Müdürlük tarafından düzenlenecek faaliyet izin belgesi ile de sağlık hizmeti vermeye başlayabileceklerdir.
 • Ön izin ve ruhsat incelemeleri Müdürlük tarafından oluşturulan ve içinde en az iki dişhekiminin olduğu komisyon tarafından yapılacaktır.
 • Dişhekimlerinin çalıştıkları sağlık kuruluşları dışında kısmi çalışma yapmak istemeleri halinde, aynı ilde olmak koşuluyla bir sağlık kuruluşunda daha çalışabilecekleri belirtilmiştir. Böylece, dişhekimlerinin kısmi süreli çalışmaları aynı ilde ve toplam iki sağlık kuruluşunda çalışmakla sınırlandırılmıştır.
 • Muayenehane ve poliklinikte görev yapan dişhekimleri, hastalarının genel anestezi altındaki tedavilerini bünyesinde genel anestezi ünitesi olan merkez ve hastanelerin yanı sıra genel tıp merkezi ve hastanesinde de yapabilecektir.
 • Hastaların bütün sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığı merkezi sağlık veri sistemine aktarılması zorunlu tutulmuş; bunun için 1.3.2023 tarihine kadar süre verilmiştir.
 • Sağlık kuruluşlarında elektronik reçete düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş ancak gerektiğinde fiziki reçete düzenlenmesine de olanak sağlanmıştır.
 • Hastalardan tüm müdahaleler için rıza formu alınması zorunlu tutulmuştur.
 • Reklam yapılması ve ilan veya bilgilendirme adı altında talep yaratmaya yönelik veya hastaları sağlık kuruluşlarına doğrudan ya da dolaylı olarak yönlendirmeye yönelik her türlü yayın yapılması yasaklanmıştır.
 • Sağlık kuruluşu tabelalarının Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen standartlara uygun olması gerektiği belirtilmiştir.
 • Muayenehanelerin faaliyet göstereceği yeni olmayan binalar için yapı kullanma izin belgelerinin aranmayacağı; bütün sağlık kuruluşlarından istenen yangına karşı önlemlerin alınmış olması şartının bütün bina için değil sağlık kuruluşunun açılacağı ilgili kısımla sınırlı olmasının yeterli olduğu ifade edilmiştir.
 • Mevcut sağlık kuruluşlarının fiziki şartlarının aynen korunabileceği ancak tıbbi donanım ve personel standartlarının 31.12.2023 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
 • Yönetmelik bu haliyle, eskisine göre daha sade ve uygulamada daha az sorun yaratacak hükümler içermektedir. Sağlık kuruluşlarının açılmasında yatırıma başlamadan önce ön izin uygulamasının getirilmesi kaynakların verimli kullanımı bakımından yerinde bulunmaktadır.

Sağlık bakanlığı merkezi sağlık veri sistemine uyumlu uygulamalar listesi.

https://kayittescil.saglik.gov.tr/TR-54934/aktif-dhbs-listesi.html

Dip Not: Medicasimple sağlık bakanlığı tarafından tescillenmiş bir diş hekimliği bilgi sistemidir. Yönetmelikten kalkan protokol defterinin yerine istediğiniz bilgileri sağlık bakanlığı sistemine mükerrer kayıt girmeden direkt göndermenizi sağlar.

Diş Kliniği Açmak İçin Gerekli Adımlar

 • Diş Hekimleri Odasına Kayıt
 • İl Sağlık Müdürlüğüne Başvuru
 • Maliye Yükümlülükleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na Karşı Yükümlülükler
 • Diş Kliniği Açmak İçin Fiziki Şartlar
 • Diş Kliniğinde Bulundurulması Zorunlu Asgari Tıbbi Cihazlar

Diş Kliniği Açmak İçin İlk Adım: Diş Hekimleri Odasına Kayıt

Bir diş hekiminin, mesleğine başladıktan itibaren bir ay içinde bulunduğu ildeki Diş Hekimleri Odasına üye olması ve üyelik görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bunun için;

 • Diploma ya da yeni mezunlar için mezun belgesi fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • 3 tane vesikalık fotoğraf
 • Odadan alınan üyelik formu
Klinik açmayı mı planlıyorsunuz? 🤔

Sizler için bir rehber hazırladık. 📚

Medicasimple ekibi tarafından hazırlanan A'dan Z'ye Tüm Detaylarıyla Klinik Açma Rehberi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Diş Kliniği Açmak İçin İkinci Adım: İl Sağlık Müdürlüğüne Başvuru

Diş kliniği açacak diş hekimleri, İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunurken verilmesi gereken belgeler şu şekildedir:

 • Diploma ya da yeni mezunlar için mezun belgesi fotokopisi
 • Kliniğin açılacağı adresi ve ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren bir dilekçe
 • Klinik yerinin kat planını ve mekânın kullanım amaçlarını gösteren bir belge
 • Diploma ve varsa uzmanlık belgesi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Diş Hekimleri Odası'na kayıtlı olduğuna dair belge
 • Adli sicil kaydı
 • Vergi levhası
 • Klinikte bulunması zorunlu tıbbi cihazların listesi
 • Yangına karşı ilgili mevzuatlara uygun alınmış tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılan sözleşme
 • Klinikte çalışan varsa eğer iş sözleşmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ve diplomaları

Diş Kliniği Açmak İçin Yükümlülükler

Maliyeye Karşı Yükümlülükler

Diş kliniği açmak isteyen bir diş hekimi, tek başına faaliyet gösterecekse notere Serbest Meslek Kazanç defteri doğrulatmalıdır. Eğer tüzel kişilik (şirket) olarak poliklinik açıyorsanız, MERSİS kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

MERSİS yani Merkezi Sicil Kaydı Sistemi, ticari işletmelerin ve şirketlerin ticaret sicil kayıtlarını dijital ortamda tutulması amacıyla kullanılan bir veri tabanıdır.

Muayenehane, bir diş hekimi tarafından şahsı adına açılabilir, şirket tarafından muayenehane açılamaz.

Birden fazla diş hekimi ya da tüzel kişilik tarafından ancak poliklinik ya da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) açılabilir.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’e göre A tipi poliklinik en az iki diş hekimi tarafından açılabilen ve işletilebilen ve A tipi ADSM diş hekimi veya birden fazla diş hekimi ve tabip ortaklığı, ya da en az %51 hissesi diş hekimi ve tabip ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilen sağlık kuruluşlarıdır.  

Uygulamaya başladıktan sonra her ayın 26’sına kadar muhtasar beyannamesi, KDV beyannamesi vergi dairesine verilecek ve ödemeleri yapılacaktır.

Ancak şahsi olarak değil de şirket olarak faaliyet gösteren kuruluşların, Kurumlar Vergisi Mükellefi olarak yükümlülüğünü tescil ettirmesi ve yıllık kazancını da takip eden yılın nisan ayı sonuna kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir. Ödemesini ise bir defada olmak üzere nisan ayında yapması beklenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Karşı Yükümlülükler

Diş hekimlerinin, kliniği açtıktan itibaren 1 ay içerisinde kendileri ile ilgili 4b kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna E-Devlet üzerinden bildirim yapmaları gerekmektedir.

Tescil için gerekli belge, SGK İl Müdürlüğünden temin edildikten sonra Diş Hekimleri Odasına ve Vergi Dairesine onaylatılmalı ve ardından kuruma verilmesi gerekir. Bu belge dışında, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi de istenmektedir.

Eğer kliniğinizde personel çalıştıracaksınız, SGK’ya ayrıca kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için E-Devlet üzerinden İşyeri Bildirgesi (4-a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) menüsü aracılığıyla işyeri tescil işlemleri yapılması gerekmektedir.

Diş Kliniği Açmak İçin Fiziki Şartlar

Diş kliniği açmak için kliniklerin sağlaması gereken bazı fiziki şartlar söz konusudur. Öncelikle muayenehanelerin, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan bir muayene odası olmalıdır.

Diş ünitinin çevresinde, hastanın başı gelen tarafta en az 1,50 metre, diğer kalan taraflarda ise en az 1 metre kadar çalışma alanı bırakılmalıdır.

Hasta mahremiyetinin korunması, uygun şartlarda muayenenin gerçekleşebilmesi için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

En az 10 metrekare büyüklüğünde bir hasta bekleme odası bulunmalıdır. Bekleme odası, sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.

Klinikte el yıkama bölümü ve hijyen şartlarını sağlayacak malzemelerin bulunduğu bir tuvalet de olmalıdır.

Kliniğin tüm bölümlerinin zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

Diş Kliniğinde Bulundurulması Zorunlu Asgari Tıbbi Cihazlar

 • Klinikte çalışan varsa eğer iş sözleşmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ve diplomaları
 • Diş üniti
 • Aeratör başlığı
 • Mikromotor
 • Anguldruva
 • Işınlı dolgu cihazı
 • Ultrasonic scaler(en az 5 adet yedek uçlabirlikte)
 • Amalgamatör, (isteğe bağlı)
 • Otoklav (03.02.2015 tarihinden önce açılmışmuayenehaneler için bu maddenin
  yürürlük tarihinden itibaren iki yıl sonra zorunludur) ve poşetleme cihazı(manuel
  poşetleme yapılması halinde poşetleme cihazı istenmez)
 • Periapikal röntgen cihazı veya taşınabilirröntgen cihazı (isteğe bağlı)
 • Dijital Sensör Cihazı/ fosfor plak okuyucu/otomatik banyo cihazı/film banyo tankı
  (isteğe bağlı)
 • Tedavi el aletleri (En az 5 set)
 • Kapaklı küvet (En az 1 adet)
 • Çekim aletleri
 • Muayene seti (En az 10 set)
 • Acil seti
 • Oksijen tüpü ve maskesi
 • Manşonlu tansiyon aleti ( erişkin ve çocuk boy)

Diş Kliniği Açma Maliyeti

Diş kliniği açma maliyeti çoğunlukla dolar kuru üzerinden hesaplanmaktadır. Tıbbi cihazların büyük bir kısmının ithal olması sebebiyle döviz kuruna bağlı olarak diş kliniği açma maliyeti farklılık gösterebilir.

2006 yılında Diş Hekimleri Odasına bağlı bir şube başkanının verdiği bilgiye göre, en düşük muayene açma ücreti 35-40 bin dolar olarak bildirilmiştir. 2021 yılına gelindiğinde ise, kimi kaynaklar bu fiyatın 40 bin ve 100 bin dolar arasında değişiklik gösterdiğini belirtmektedir.


Günümüzde diş kliniğine duyulan bir talep olduğundan bahsedebiliriz.

1 Ocak 2020 tarihli SPTS (Sağlık Personeli Takip Sistemi) verilerine göre Türkiye’de 1 diş hekimine düşen kişi sayısının 2 bin 496 olduğu açıklandı. Bu talebe karşılık, insanlara daha iyi hizmet verme amacıyla her yıl onlarca klinik açılmaya devam ediyor.

Hastalara iyi bir sağlık hizmeti sunmak için, klinik açtıktan sonra da çabalamaya devam etmelisiniz.  İyi bir itibara sahip olmalı, işlerinizi dijital ortama taşımalısınız.

Yeniliklere açık olduğunuz ve kliniğinizi her gün gelişen teknoloji ile desteklediğiniz sürece hastalar sizi tercih etmek isteyecektir.

Son nesil bulut tabanlı diş klinik yönetim sistemi kullanarak başarınızın başlangıçtan itibaren katlanarak arttığını göreceksiniz!

Bulut tabanlı diş klinik programı Medicasimple ile hemen şimdi iletişime geçerek kliniğinizin başarısını garantileyin!

Referanslar

https://www.tdb.org.tr/mevzuat_goster.php?Id=97

https://www.tdb.org.tr/sag_menu_goster.php?Id=118

https://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ekler/20150203-3-1.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39749&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Düzenli Olarak Makale Alın
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

On-premise yazılımların yanı sıra bulut tabanlı hasta takip yazılımları da ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Peki bu sistemlerden hangisini kliniğinizde kullanmak daha mantıklı?

Sema Türker
February 7, 2023

06 Ekim 2022 tarihli yeni yönetmeliğe göre diş muayenehanesi açmak için gerekli fiziki şartlar değişti. Bu makalede, uygun klinik ölçüleri ve fiziki standartlarına bakalım.

Sema Türker
January 27, 2023

Vergi Usul Kanunundaki değişiklikler ile fatura ve makbuzların elektronik ortama taşınması ile diş hekimlerinin de e-fatura ve e-smm sistemlerine geçmesi zorunlu hâle gelmiştir.

Sema Türker
January 18, 2023

Bir sonraki blog yazımızı almak
ister misiniz?

Her zaman en kaliteli içerikleri oluşturmaya çalışıyoruz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Bugün Medicasimple ile tanışabilirsiniz.
Medicasimple'ın kliniğinize nasıl fayda sağlayacağını öğrenmek için demo talep edin.
Demo İzle