Yeni Yönetmelik Kapsamında Diş Kliniklerini Bekleyen Değişiklik ve Yenilikler

Av. Eyüp Numan Eren
January 24, 2023
5 Dakika
Yeni Yönetmelik Kapsamında Diş Kliniklerini Bekleyen Değişiklik ve Yenilikler

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Diş Kliniklerini Bekleyen Değişiklik ve Yenilikler

6.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik diş klinikleri bakımından fiziki, idari, teknik, operasyonel ve hukuki anlamda pek çok değişiklik ve yeniliği beraberinde getirdi. Bu Yönetmelik ile; özel muayenehane, poliklinik, merkez ve hastane yapılarının tamamını kapsayacak şekilde bu yapıların açılması, faaliyetleri ve denetimlerine ilişkin hükümlerin yanı sıra personel ve cihaz standartlarının ayrıntılarına da yer verilmiştir. Yeni kurulacak tüm sağlık kuruluşları bu hükümlere uyum sağlamak zorundadır. Mevcut sağlık kuruluşları ise mevcut fiziki standartları ile devam edeceklerdir, ancak bu kuruluşların da tıbbi donanım ve personel standartları bakımından 31/12/2023 tarihine kadar yeni Yönetmelik hükümlerine uyum sağlamaları gerekmektedir. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il idarelerine gönderilen 3 Kasım 2022 tarihli yazıda da ruhsatlandırma hazırlığı yapan ancak başvurusunu resmi olarak müdürlüklere yapmamış olan sağlık kuruluşlarının da önceki Yönetmelik hükümlerinden yararlanabileceği belirtilmiştir.

Bu yazımızda ilgili hükümler arasında en çok dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır.

Yönetmelik kapsamındaki tüm sağlık kuruluşları bakımından [41] ön izin, ruhsat ve faaliyet izin belgesi aşamalarından oluşan toplam üç aşamalı izin süreci öngörülmüştür.

Eski Yönetmeliğin 24üncü maddesinde sağlık kuruluşları kayıtlarının “elektronik ortamda da tutulabileceği” belirtilmişti. Kuruluşlara zorunlu tutulmayan bu yükümlülük yeni Yönetmeliğin 22nci maddesi uyarınca zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre sağlık kuruluşlarına başvuran hastalara ait veriler elektronik ortamda kaydedilir. Aynı maddede diş hekiminin çalıştığı sağlık kuruluşunda elektronik reçete düzenlemesi zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda, Yönetmeliğin ağız ve diş sağlığı merkezleri bakımından teknolojik gelişmelere uygun bir biçimde bundan sonraki dönemde dijitalleşmeyi bir ihtiyaç olarak konumlandırdığı görülmektedir. Bu verilerin Bakanlığın kayıt tescil sisteminde (KTS) kayıtlı bir sağlık bilgi yönetim sistemi aracılığıyla kaydedilmesi zorunludur. Medicasimple KTS’ye kayıtlı olup, bu kapsamda tüm Bakanlık incelemelerinde uygun bulunmuştur.

Reklam yasağına ilişkin daha önce varolan yaklaşım sürdürülmektedir. Yalnızca bilgiyi öne çıkartan bilgilendirme yayınlarına izin verilmektedir. Bilgilendirmeler talep yaratamaz veya sağlık kuruluşuna hasta yönlendirmeye ilişkin olamaz.

Sağlık kuruluşu tabelasına ilişkin olarak Türk Diş hekimleri Birliği (TDB) Tabela Standartlarına atıf yapılmıştır. Sağlık kuruluşlarının isimlendirilmesinde ülke genelindeki kamu sağlık kurum veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde isimlendirme yapılması yasaktır. [42] [43] 

Muayenehaneler bakımından; muayenehanenin yalnızca diş hekimi tarafından şahsen açılabileceği açıkça belirtilmiştir. Muayenehaneler için asgari bir büyüklük belirlenmemiş olsa da muayenehanenin içerisinde yer alacak diş ünitleri ve bekleme salonu gibi bölümler için ayrı şartlar öngörülmüştür. Bu hükümlerin tek tek incelenerek her bir şartın sağlanıp sağlanmadığı kuruluşlarca tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. TDB tarafından da ifade edildiği üzere, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik kapsamında eczaneler ile aynı bina veya bahçede olması yasaklanan kuruluşlar arasında muayenehaneler bulunmadığından bu yerlerde muayenehane açılması mümkündür. Muayenehane ruhsatının devri mümkün değildir.[1]Diş hekimi muayenehanedeki çalışması ile bulunduğu ilde bir özel sağlık kuruluşundaki kısmi çalışmayı daha birlikte yürütebilir.

Poliklinikler bakımından; Eski Yönetmelik’te yalnızca iki diş hekimi tarafından açılabilmekte iken Yeni Yönetmelik ile en az iki diş hekiminin çalışması şartıyla bir diş hekimi tarafından kurulan bir şirketin de poliklinik açabileceği kabul edilmiştir. Bunun istisnası ise, halen devlet memuru olarak görev yapan diş hekimidir. Bu diş hekiminin sahip olduğu şirket tarafından poliklinik açılamayacaktır. Poliklinikler için de asgari bir büyüklük olmamakla birlikte farklı fiziki şartlar öngörülmüştür. Muayenehaneler gibi polikliniklerde Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik kapsamında eczane ile aynı bina veya bahçede bulunma yasağı kapsamı dışındadır.  Diş hekimi poliklinikteki çalışması ile bulunduğu ilde bir özel sağlık kuruluşundaki kısmi çalışmayı daha birlikte yürütebilir.

Merkezler bakımından; Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca ağız ve diş sağlığı merkezi en az %51 hissesi bir veya birden fazla diş hekimine ait olan şirket tarafından açılabilir. Bu merkezler müstakil binalarda veya binanın girişinde müstakiliyet arz eden bir kısımda kurulabilir. Merkezlerin toplam kapalı kullanım alanının bin metrekareden küçük olamayacağı belirtilmiştir.Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik kapsamında eczane bulunan bina veya bahçede merkez açılamamaktadır. Merkezler bakımından yönetmelikte gerek fiziki şartlar gerek bulunması gereken diş hekimi sayısı bakımından detaylı kriterler öngörülmüştür.

Hastaneler bakımından; TDB tarafından da belirtildiği üzere HususiHastaneler Kanunu’nda yer alan hususi hastane tanımı ile Yönetmelikte geçen hastane tanımı arasında bir ayrım yapılmalıdır. Yönetmelikte, Kanunun aksine; yataklı hasta tedavisinin amaçlandığı bir yerden değil işlev olarak merkezin büyük olanından bahsedildiği görülmektedir. Dolayısıyla hastane sahipliğinin merkezler için düzenlenen hükümlere uygun olması gerekmektedir. Hastaneler sağlık hizmetinin mahiyetine uygun müstakil binalarda kurulabilir ve hastane binasının toplam kapalı kullanım alanı iki bin beş yüz metrekareden küçük olamaz.Hastaneler için doğası gereği çok daha sıkı şartlar belirlenmiştir. Bunlar arasında hastanelerin kendi hastalarına hizmet vermek kaydıyla bünyelerinde ilgili mevzuatına uygun diş protez laboratuvarı bulundurmak zorunda olduğu ve bu durumda en az bir diş protez teknisyeni veya teknikeri çalıştırılacağı hususları önem arz etmektedir.

Faaliyet izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren hasta kabulüne başlanabilir. Diş hekimlerinin Çalışma Belgesi muayene odalarında hastaların görebileceği bir yere asılır. Hastane sahibi şirketin faaliyet alanındaki başka işler merkezin bulunduğu yerde yapılamaz. Hastanede çalışan diş hekimleri, bu çalışmalarının yanı sıra, bulundukları ilde bir özel sağlık kuruluşunda daha kısmi zamanlı çalışabilir


[1] Detaylı bilgi için bknz. https://tdb.org.tr/userfiles/files/ADS_Yonetmelik_Degerlendirme_11_10_2022.pdf

Düzenli Olarak Makale Alın
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

On-premise yazılımların yanı sıra bulut tabanlı hasta takip yazılımları da ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Peki bu sistemlerden hangisini kliniğinizde kullanmak daha mantıklı?

Sema Türker
February 7, 2023

06 Ekim 2022 tarihli yeni yönetmeliğe göre diş muayenehanesi açmak için gerekli fiziki şartlar değişti. Bu makalede, uygun klinik ölçüleri ve fiziki standartlarına bakalım.

Sema Türker
January 27, 2023

Vergi Usul Kanunundaki değişiklikler ile fatura ve makbuzların elektronik ortama taşınması ile diş hekimlerinin de e-fatura ve e-smm sistemlerine geçmesi zorunlu hâle gelmiştir.

Sema Türker
January 18, 2023

Bir sonraki blog yazımızı almak
ister misiniz?

Her zaman en kaliteli içerikleri oluşturmaya çalışıyoruz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Bugün Medicasimple ile tanışabilirsiniz.
Medicasimple'ın kliniğinize nasıl fayda sağlayacağını öğrenmek için demo talep edin.
Demo İzle